Het doel van het CV is in de eerste plaats jou en jouw vaardigheden bij een mogelijke werkgever aanprijzen. Werkgevers willen een CV zien waaruit naar voren komt wat de kandidaat kan, hoe effectief hij of zij is en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek. Traditioneel bevat een CV een overzicht van jouw personalia en opleiding(en), werkervaring(en) en interesses. Het licht toe waarom jij wel of niet geschikt bent voor die bepaalde baan. In de tweede plaats is het CV een leidraad bij het inschatten van jouw succes in de toekomst aan de hand van wat jij in het verleden gedaan hebt. Een CV is een korte schets, geen autobiografie. Als je uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek krijg je de kans om bijzonderheden nader toe te lichten. 
Ongeacht de structuur die jij voor jouw CV gebruikt, gelden in het algemeen de volgende regels:

– Houdt het eenvoudig en stop het niet vol met onbelangrijke zaken;
– Zorg dat het goed leesbaar en foutloos is;
– Werk niet met kopieen;
– Wees eerlijk;
– Gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was, verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz;
– Vermeld op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

Opbouw (basis/standaard) CV
De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

1. Persoonlijke gegevens (personalia)
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status) nationaliteit, geboorteplaats.

2. Klein persoonlijk profiel
Hier heb je de kans om jezelf te ‘verkopen’. Houdt het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat je te bieden hebt in plaats van wat jij zou willen bieden.

3. Opleiding
Beperk jezelf tot details over jouw opleiding tot het �hoogst bereikte niveau�. Als dit een doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers je had voor de propedeuse. Je start altijd met het vermelden van je huidige/ laatst genoten opleiding.

4. Werkervaring
Begin met je meest recente baan. Vermeldt ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. (Na een aandachtstreepje komt een punt/komma (;), het laatste aandachtstreepje eindigt met een punt (.). Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in ��n rubriek. Laat geen gaten in de tijd vallen. Als je een poosje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en noteer wat je in die periode wel deed.

5. Activiteiten en kwalificaties
Geef een opsomming van jouw kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeldt ook van welke organisaties jij lid bent (zeker als je een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software je vertrouwd bent. Als je op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan ��n voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.

6. Referenties
Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van je CV. Als je zegt dat referenten ‘op verzoek beschikbaar zijn’, zorg er dan ook voor dat dit zo is!

Opbouw / opzet uitgebreid CV
Realiseer je dat veel selecteurs de begeleidende brief overslaan en eerst naar het CV kijken: zij zoeken de harde facts & figures: opleiding, beklede functies en ervaringsduur.

Voor de inhoud van het CV kan je de volgende elementen opnemen:
(* = opnemen noodzakelijk)

1. Persoonlijke gegevens*
Adres- en contactgegevens inclusief priv� emailadres en desgewenst mobiel nummer. Vergeet jouw burgerlijke staat niet (samenwonen is een formele status!). Vermeld waar je geboren bent, zeker als de functie in die omgeving is.

2. Pasfoto
Neem een recente (digitale) pasfoto van jezelf op in het CV (rechtsboven) waarmee je alvast een eerste indruk van jouw voorkomen geeft en daarmee herkenningswaarde bij een sollicitatiegesprek.

3. Opleidingen*
Vermeld of je het diploma wel/niet gehaald hebt. Als er HEAO-CE staat, hoe weet de lezer of je de opleiding succesvol hebt afgerond?

4. Cursussen*
Met vermelding diploma wel/niet gehaald. Noem zonodig kort inhoud en duur van de serieuze cursussen. Vergeet vermelding van certificaten voor basisvaardigheden als typen, introductie PC-gebruik etc.

5. Werkervaring*
Noem werkgever, aanvang en vertrekmaand, plaats, functienaam en korte concrete inhoudelijk beschrijving werkzaamheden middels taken, verantwoordelijkheden en behaalde resultaten.

6. Talenkennis
Beheersing mondeling en schriftelijk van moderne talen indien dit bij functie of bedrijf van belang is.

Daarnaast kan je wat vermelden over jouw opzegtermijn, indicatie bruto jaarinkomen en momenteel wel/geen auto van de zaak. Auto�s zijn een grote kostenpost voor een bedrijf.

Extra curriculair
Activiteiten buiten jouw normale opleiding of werk zoals functies in verenigingen of overlegorganen, projecten, beklede baantjes, internationale reizen etc. Dit geeft de selecteur een indruk van jouw pro-activiteit, verantwoordelijkheidsgevoel en energieniveau.

1. Wensen
Als in de begeleidende brief weinig over jouw wensen voor korte en lange termijn staat, doe dat dan hier: hou het kort, richt het (nuchter) op aansluiting bij functie en bedrijf en gebruik zonodig de checklist als vermeldt hierboven voor jouw wensen.

2. Eigen persoonskenmerken
Overgewaaid uit Amerika en Engeland. Vermeld uw eigenschappen zoals bijvoorbeeld: analytisch, team worker, informeel, gemotiveerd, besluitvaardig, voortvarend, pragmatisch etc. Naar Nederlandse begrippen wat �opschepperig� en niet objectief dus pas dit met mate toe. Handig is om dit indirect te formuleren zoals: in zakelijke en priv�-omgeving kwalificeert men mij als �etc.

3. Referenties
Horen in de vervolgprocedure thuis dus niet in een eerste sollicitatiebrief. De vermelding �Referenties op verzoek� biedt geen toegevoegde waarde.

Bij complexere functies of indien je langdurige ervaring heeft, kan je een 2de uitgebreider CV met meer informatie opstellen ter overhandiging na het eerste (goede) sollicitatiegesprek.

4. Originaliteit
Alhoewel het als student nog niet heel belangrijk is, is het zaak om te zorgen dat je CV origineel is. Werken met een template is goed, maar geef er wel enigzins je eigen draai aan.

Voorbeelden

Bekijk voorbeelden:

Chronologisch CV
voorbeeld template
Functioneel CV voorbeeld template